ໂຟຕອນ ລົດຄຸນນະພາບດີ ສວຍງາມ ແລະ ລາຄາຖືກ...
ພົບກັບເງືອນໄຂພິເສດໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້ ທີ່ໂຊລູມ ໂຟຕອນ ບ້ານ ສະພັກເມິກ ໂທ (856-21) 740 680, (856-21) 740 681, (856-21) 740 683