ການບໍລິການ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ບໍລິສັດ ໂຟຕອນ ມີຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແລະ ເຄືອຂ່າຍການໃຫ້ບໍລິການມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ “Total Care” ມາດຕະຖານ, ຜະລິດຕະພັນ, ບໍລິການຝຶກອົບຮົມ, ການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ ດ້ວຍໂຄງສ້າງການໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເຕັມຮູບແບບຈາກຕົວແທນຈຳໜ່າຍ.

Total Care

LOGO

ເພື່ອເພິ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃນມາດຕະຖານການໃຫ້ບໍລິການ ບໍລິສັດໂຟຕອນໄດ້ເປີດຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການ ຊື່ວ່າ “Worry Free” ໂດຍມີພະນັກງານທີ່ບໍລິການລູກທາງໂທລະສັບ ຫຼື Global Call Center, ສູນບໍລິການຈັດສັ່ງອາໄຫຼ່ທົ່ວໂລກ ພ້ອມທີມຊ່າງເຕັກນິກມືອາຊີບໄວ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ປຶກສາ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈແກ້ຜູ້ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ.

 

ການຮັບປະກັນ

serviec

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າຖຶງຄວາມປອດໄພ ແລະ ອາຍຸການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາຍຂື້ນ ກະລຸນາເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ຊິ້ນສ່ວນອະໄຫຼ່ຂອງແທ້ຈາກ ບໍລິສັດ ໂພຕອນເທົ່ານັ້ນ. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງບໍລິສັດ ໂຟຕອນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານຂໍ້ມູນເຕັກນິກ ພ້ອມຜູ້ຊຽ່ວຊານດ້ານເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຊ້ອມແປງເປັນພິເສດ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດ ຂອງລົດຍົນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍທາງການຄ້າໂຟຕອນທົ່ວໂລກ.